Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BVBA STUER-EGGHE

1.

Behoudens andersluidend document uitgaande van BVBA STUER-EGGHE, zijn alleen deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing tussen BVBA STUER-EGGHE en de klant

 

2.

Vermelde leveringstermijnen gelden enkel als inspanningsverbintenis. Gebeurlijke vertragingen kunnen, behoudens bij ernstige fout, geen reden zijn voor annulatie of schadevergoeding.

 

3.

Bij annulatie van een aanvaarde bestelling heeft BVBA STUER-EGGHE de keuze tussen het vorderen van de gedwongen uitvoering van de overeenkomst of het aanrekenen van een forfaitaire schadevergoeding van 30% ter vergoeding van gemaakte kosten en gederfde winst.

 

Eigendomsvoorbehoud:

4.

De geleverde goederen blijven eigendom van BVBA STUER-EGGHE, zolang de corresponderende factuur niet volledig is betaald.

 

5.

Klachten betreffende zichtbare of bij gebruik vastgestelde gebreken aan geleverde goederen of uitgevoerde werken dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld aan BVBA STUER-EGGHE binnen de 8 dagen na levering of uitvoering.

Klachten betreffende eventuele verborgen gebreken dienen te worden gemeld binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan.

 

6.

Het transport en levering van verkochte goederen gebeurt, behoudens andersluidende vermelding, op kosten en risico van de koper.

 

7.

Behoudens vermelding van een uitdrukkelijke vervaldatum zijn de facturen contant betaalbaar. Bij wanbetaling zijn, zonder dat ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag inclusief BTW.

 

8.

Het Belgisch recht is van toepassing. Voor alle invorderingen en betwistingen zijn de Rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van BVBA STUER-EGGHE is gevestigd.